من چقدر ساده بودم.

واقعا که از ظاهر آدم ها نمیشه قضاوت کرد.  

به قول استادم خوب شد که نشد! وگرنه بدبخت می شدم!!!!

اصلا خوب نیست که آدم احساساتی باشه. کاش نبودم!