خدا کنه این آلمان امشب ببره. البته این ترکیه تا دقیقه ١٢٨ هم ممکنه گل بزنه!!!

تابستون هم که شروع شد. اما این ترم ما هنوز تموم نشده! این پروژه ها مگه میذاره آخه! تا یک ماه دیگه درگیریم.

اوف! معلوم نیست کی از دست این ترم سخت راحت میشم.