چرا این آلمان باخت! 

اه!

اعصابم خورد شد! من نمیدونم این گومز چرا باید تا دقیقه ٧٠ تو بازی باشه! در حالیکه این همه بازیکن خوب روی نیمکت نشستن!

با اینکه این جناب یوئاخیم لوووووووووووو رو خیلی دوست دارم اما به نظر من باخت امشب آلمان تقصیر او بود.