دلم گرفته. از همه کس و همه چیز.

بیشتر از همه از خودم.

هر چی سعی میکنم نمیتونم شاد باشم.