چرا نظرم اینقدر زود عوض میشه؟
نمیدونم.
می ترسم.
همش نگرانم تصمیمم درست نباشه.
شاید ماجرا اون طوری که انتظار دارم پیش نره.
اصلا نیمدونم چی میشه.
خدایا کمکم کن.