نمیدونم چی شد یکدفعه یادداشت قبلی رو پاک کردم!
به به!
نمیدونم چرا این روزها این جوری شدم! امروز دو بار نزدیک بود بخورم به دیوار! کیفم هم چند بار گیر کرد به پله و نرده و نزدیک بود بخورم زمین!
دارم تعادل روحیم رو از دست میدم!!!!!