دیروز با دوستم نشستیم و فایل PowerPoint  مقاله رو برای ارائه در کنفرانس آماده کردیم. دکتر هم دید و اصلاحاتی که گفت رو انجام دادیم. پس فردا ساعت صبح باید مقاله رو ارائه بدم. اولین تجربه ام تو این زمینه است.

انتخاب واحد این ترمم تقریبا مشخص شده. اما هنوز در مورد برداشتن یکی دو درس شک دارم. تا آخر هقته که حذف و اضافه ادامه داره باید تصمیمم رو بگیرم.

راستی! تو این بحبوبه چاپ نشدن کتاب هام می خوام یک کتاب تازه رو شروع کنم! دیونه ام نه؟!!!