خیلی دلم گرفته. خیلی کار دارم که انجام بدم ولی حوصله هیچ کدومشون رو ندارم. نمیدونم چم شده.

دل تنگم.