امروز که رفته بودم دانشگاه دیدم پشت در اتاق اساتید خیلی شلوغه. همه اومده بودن نمره بگیرن! یا به برگه هاشون اعتراض کنن. من که میخواستم برم تو اتاق استاد همه گفتن: ای بابا! این سال بالایی ها هم که بدون نوبت میرن تو! یک لحظه فکر کردم. دیدم راست میگن. من سال بالایی شدم. بهش فکر نکرده بودم. یادش بخیر. یک زمان ما به همه میگفتیم سال بالایی! چه زود گذشت. اصلا باورم نمیشه. ولی باید بشه. آره. بزرگ شدم. چه خوب بود اون ترمهای اول....

تازه یک نتیجه دیگر هم از اون جمله میشه گرفت. اونم اینه که من تو دانشکده خیلی تابلو ام!