از دیروز امتحانات دانشگاه شروع شده. ولی من برای اولین بار امتحان ندارم. یک حس خاصی دارم. دلم برای امتحان تنگ شده! هر چند اون وقتها دوست داشتم سریع تموم بشه تا یک استراحتی بکنم!

(این هم وبلاگ نویسی به سبک «من»):

او هم دیروز امتحان داشت. میخواستم برم؛ گفتم شاید ببینمش. ولی نرفتم. ترسیدم.