دو روزی هست که نتایج ارشد اعلام شده. رتبه من هم بد نشد. حداقل به اندازه زحمتی که کشیدم نتیجه گرفتم. خدا رو شکر. حالا باید ببینم کجا قبول میشم. اگه کتابه چاپ نشد حداقل اینجا یک خبر خوشی رسید!

کتاب رو هم دادیم کپی بگیرن که بعد بفرستیم برای داوری! و این یعنی اینکه اگه با فرض محال! تایید هم بشه چاپش میفته برای شهریور ماه یا حتی دیرتر!  هر چند خیلی مهم نیست!