این کتاب آخر هم چاپ نمیشه! دارم دیوونه میشم.

اصلا نمیخوام کتاب چاپ کنم.

منو چه به کار فرهنگی...

دوستم راست میگفت که من خلم که وقتم رو صرف این کارا میکنم. اگه بجاش برای ارشد میخوندم الان شاید شریف بودم.

خدایا! کجای کار اشتباه کردم؟