دیروز که با دکتر صحبت میکردیم قرار شد هفته بعد بریم چاپخونه همون دانشجوی سابق دکتر که گفتم. معلوم نیست به همین بدیم یا نه. دکتر میگه بد نیست با چند تا چاپخونه دیگه هم صحبت کنیم. نمیدونم.

راستی میدونین کتابمون چند صفحه شد؟  اگه خواستین حدس بزنین. جایزه هم میدیم! به برندگان همان جوایزی اهدا می شود که «رقیه جون» به برندگان مسابقش میده! روز تعطیل خوش بگذره.