بدجوری حس عشق وجودم رو پر کرده.

سخته توصیفش.

دلم می خواست نظرش رو بدونم.

دلم می خواست ............

آره. فقط همین. نظرش رو میدونستم کاش........