چند روزه که از کنفرانس برگشتم . فرصت نشد زودتر بنویسم.

خیلی خوب بود. خوش گذشت. جای همه خالی!

ارائه من هم بدک نبود! خوشبختانه تونستم به سوالات جواب بدم!

وقتی ارائه ام تموم شد، رییس جلسه گفت: : « شما خیلی native  صحبت می کنی!!!!

دست استادام درد نکنه!

کیش هم واقعا قشنگ بود. ارزش یک بار رفتن رو حتما داره.