فردا دارم میرم کیش برای کنفرانس. آخر هفته بر می گردم.

ارائه مقاله ام روز چهارشنبه است. امیدورام خوب ارائه کنم.

برام دعا کنین!