اوضاع من اصلا خوب نیست. 

اعصابم خورده. بیشتر از همه از دست خودم!!!!

از خودم بدم میاد.

کاملا تبدیل شدم به یک موجود بیهوده و بی فایده!

شاید دلیلش بیکاریه. نمیدونم.

حوصله پایان نامه رو هم ندارم. اصلا حال ندارم برم طرفش.

خدا آخر عاقبتم رو به خیر کنه!