سلام.

نیم ساعت پیش از تهران برگشتم.

خوش گذشت.

کنفرانس خوب بود. ارائه من هم بدک نبود!!!!! خدا رو شکر.

الانم میخوام برم دانشگاه. خیلی دلم براش تنگ شده!!!