بالاخره استادم اومد. بعد از سه ماه.

دلم خیلی براش تنگ شده بود.

امروز با بچه ها گل خریدیم رفتیم استقبالش.

واقعا که خیلی گله.