دیروز با یکی از دوستام می خواستیم بریم سینما. کلی دویدیم و دویدیم و دویدیم! اما ١٠ دقیقه دیر رسیدیم! با خودمون گفتیم خوب حالا چند دقیقه فیلم رو که از دست دادیم. اشکال نداره! اما وقتی رسیدیم اونجا اصلا راهمون نداد! گفت سینما پر شده! باید برای سیانس بعد بیاین!

این هم از شانس ما!